Uganda/ Kirewa-Nabuyoga

Aluekehitysohjelmaan kuuluu 76 kyläyhteisöä. Ohjelman kohderyhmänä on Kirewa-Nabuyoga alueen 36 600 asukasta. Väestöstä yli puolet on alle 18-vuotiaita. Erityisesti ohjelma tukee nuoria, haavoittuvassa asemassa olevia lapsia sekä naisia ja hiv-positiivisiä ihmisiä ja heidän perheitään.

91% lapsista aloittaa peruskoulun, mutta noin puolet jättää sen yhä kesken. Opetuksen taso on heikkoa.

Ratkaisu
Tyttöjen koulussa pysymistä parannetaan kestositeiden valmistamisella. Opetuksen tasoa on parannettu toimittamalla kouluihin säännöllisesti paikallisia sanomalehtiä, mikä on parantanut oppilaiden sisälukutaitoa ja ymmärrystä yhteiskunnallisista asioista.

Yhteisöjen terveys- ja hygieniakäytännöissä, sekä ravitsemustiedoissa varsinkin lasten osalta on suuria puutteita. Sairaudet kuten hiv ja malaria ovat merkittäviä ongelmia. 

Ratkaisu
Asukkaat ovat myös ryhtyneet itse rakentamaan Nyamalogon pitäjään terveyskeskusta. World Visionin kyläterveystyöntekijät neuvovat ravitsemukseen, malarian ja hivin torjuntaan liittyvissä asioissa naapureitaan. Kirkkojen johtajat ovat aktiivisesti mukana hiv-työssä muun muassa kertomassa hiv-testauksen tärkeydestä.

Alueen asukkailla ei ole riittävää tietotaitoa tuottavaan viljelyyn ja ajoittain yhteisöissä saattaa olla pulaa ruuasta. Ongelmat ovat kiinteästi sidoksissa toimeentulon niukkuuteen, joten elinkeinojen kohentaminen on olennaisessa roolissa.

Ratkaisu
Alueen perheistä 67% syö nyt kolme ateriaa päivässä, kun ohjelman alkaessa tähän kykeni vain joka seitsemäs perhe. Maanviljelijöiden yhdistys on kasvanut 19 jäsenryhmästä yli 80 ryhmän järjestöksi. Alueelle on myös perustettu kyläpankki. 94% kirewalaisista on maanviljelijöitä, joten ohjelman seuraavassa vaiheessa keskitytään vakauttamaan maanviljelijöiden yhdistyksen toimintaa ja lisäämään viljelijöiden tuloja.

 

Näin World Vision auttaa Kirewa-Nabyogassa

Pääyhteistyökumppani on World Vision Uganda, joka vastaa ohjelman toteuttamisesta. Hyödynsaajat ovat myös ohjelman tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ja osallistuvat aktiivisesti työn suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kouluttamalla paikallisia ihmisiä ja rakentamalla työ alusta lähtien heidän varaansa taataan työn jatkuvuus ja tulosten kestävyys. Aluekehitysohjelma tekee yhteistyötä erityisesti paikallishallinnon, eri viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa.

Kirewa-Nabuyogan nykyisen ohjelmakauden keskiössä on elinkeinojen ja koulutuksen parantaminen. Sairaudet kuten hiv ja malaria ovat kuitenkin yhä edelleen merkittävä ongelma. Monet alueen ongelmista ovat kiinteästi sidoksissa toimeentulon niukkuuteen, joten elinkeinojen kehittämisellä on keskeinen rooli ohjelma-alueen kokonaiskehitykselle. Maatalousvaltaisen Kirewa-Nabuyogan alueella on tuettu maanviljelijöiden järjestäytymistä yhdistyksiksi, joiden kautta viljelijöitä on esimerkiksi koulutettu tehokkaampien viljelymenetelmien käyttöön. Yhdistyksissä viljelijät voivat tehdä myös yhteisiä hankintoja ja säästää rahaa isompia investointeja varten. Ihmisten toimeentulomahdollisuuksia parannetaan myös kouluttamalla nuoria sekä naisia ammattiin ja yrittäjyyteen.

Alueen asukkaiden omaehtoinen vaikuttamistyö eli kansalaisvaikuttaminen (Citizen Voice and Action -toiminta) on parantanut ohjelma-alueen terveys- ja koulutuspalveluita viime vuosina. Avaamalla maan lainsäädäntöä paikalliselle dhopadholan kielellä ja kouluttamalla kansalaisia oikeuksistaan heitä on tuettu vaatimaan parempia palveluita viranomaisilta. Kun asukkaat tietävät esimerkiksi terveyshenkilökunnan koulutusvaatimukset, he kykenevät vaatimaan keskuksiin pätevää henkilökuntaa. Tähän mennessä vaikuttamistyöllä on lisätty jo terveyskeskuksen henkilökunnan määrää. Kansalaisvaikuttamisella on kiinnitetty vanhempien ja koulujen huomiota lasten kouluruokailun tärkeyteen ja parannettua myös opettajien sukupuolijakaumaa. Jatkossa kansalaisvaikuttamista sovelletaan myös lastensuojelutyöhön.

Suurin osa alueen lapsista aloittaa koulun, mutta kaikki eivät käy edes alakoulua loppuun eivätkä läheskään kaikki jatka yläkouluun. Tyttöjen koulussa pysymistä parannetaan kestositeiden valmistamisella ja jakamisella. Myös opetuksen tasossa on paljon parantamisen varaa. Laatua on parannettu esimerkiksi toimittamalla kouluihin säännöllisesti paikallisia sanomalehtiä, mikä on parantanut oppilaiden sisälukutaitoa ja ymmärrystä yhteiskunnallisista asioista.

World Visionin kouluttamilla ja tukemilla vapaaehtoisilla kyläterveystyöntekijöillä on keskeinen rooli ihmisten - etenkin lasten - terveys- ja ravitsemustilanteen seurannassa, valistamisessa ja ohjeistamisessa. Hiv-tietoisuutta ylläpitävät Kirewa-Nabuyogassa paitsi terveysvapaaehtoisten myös hiv-valistuneiden uskonnollisten johtajien verkosto. Heidän vaikutuksensa on näkynyt hiv-testausten määrän kasvussa.

 

Hankkeen tiedot

Painopistealueet:
Ruokaturva, koulutus, kansalaisvaikuttaminen

Hanke: Kirewa-Nabuyoga
Tyyppi: Aluekehitysohjelma
Maa: Uganda
Tila: Käynnissä
Pääkielet: Japadhola
Pääuskonto: Kristinusko, islam
Päätoimeentulo: maanviljely, karjanhoito, kaivoksissa työskentely, kalastus
Alkaa: 2004
Päättyy: 2023
Asukkaita: 81 000
Kummilapsia: 1770
Pääyhteistyökumppanit: World Vision Uganda
Muut kumppanit:
Hyödynsaajat sekä paikallishallinto ja muut järjestöt

Kehitystavoite:
Vahvistaa Kirewa-Nabuyogan yhteisöjen kykyä selvitä hivin ja aidsin sekä laajamittaisen köyhyyden haasteista

Välittömät tavoitteet:
1. Lasten hyvinvoinnin parantuminen
2. K
otitalouksien parantunut ruokaturva ja tulonhankinta

Budjetti: 445 545€ vuonna 2019
Ohjelmasta vastaa: Jussi Laurikainen
OECD:n DAC-luokitus 43040
Lisää tietoa: asiakaspalvelu@worldvision.fi