Uganda/ Busia

Busia - aluekehitysohjelma Uganda

Aluekehitysohjelma toteutetaan Ugandan ja Kenian rajalla sijaitsevassa Busian kaupungissa, joka sijaitsee noin 200 kilometrin päässä Ugandan pääkaupungista Kampalasta. Ohjelman alueella asuu hieman alle 40 000 ihmistä. Heistä noin 20 000 on hankkeen hyödynsaajia, ja näistä ensisijaisiksi hyödynsaajiksi on valikoitu 11 00 haavoittuvinta yhteisön jäsentä. Ohjelma keskittyy erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien kuten nuorten ja alaikäisten äitien ja katulasten tilanteen kohentamiseen sekä suoran tuen avulla että kehittämis- ja vaikuttamistyön kautta.

Busia on vilkas rajakaupunki, jonne saapuu jatkuvasti uusia ihmisiä Ugandan eri osista ja myös rajan toiselta puolelta Keniasta. Tämän seurauksena esimerkiksi katulasten määrä on tavallista suurempi ja lapsia käytetään paljon erilaisissa töissä, mukaan lukien rajan yli tehtävässä kaupassa ja kapakoissa.

Ratkaisu:
World Vision kouluttaa alueen viranomaisia ja yhteisöjen toimijoita lastensuojeluun ja lasten oikeuksiin liittyvissä asioissa. Koulutuksen ja koordinaation myötä sekä lastensuojelurikkeistä raportointi että rikoksista rankaiseminen on lisääntynyt.

Perheiden ja huoltajien taloudellinen tilanne on Busiassa usein huono eivätkä rahat riitä aina lasten koulunkäyntiin, vaan nämä saatetaan sen sijaan laittaa töihin.

Ratkaisu:
Perheiden toimeentuloa parantamalla parannetaan myös lasten asemaa. Etenkin haavoittuvassa asemassa oleville, vähän kouluja käyneille nuorille voidaan tarjota ammatillista koulutusta ja tätä kautta avata portti parempaan tulevaisuuteen.

Terveydenhoidon ja peruskoulutuksen järjestäminen on Ugandan hallinnon ja viranomaisten vastuulla. Näiden palvelujen saatavuus, taso ja laatu eivät kutenkaan aina vastaa Ugandan hallituksen itse asettamia ja laeissa säädettyjä vaatimuksia.

Ratkaisu:
World Visionin tavoitteena on, että kansalaiset tuntevat omat oikeutensa esimerkiksi saada tietyn tasoisia terveyspalveluja. Kun ihmisiä ensin koulutetaan ja valistetaan niin että he tietävät omat oikeutensa ja valtion velvollisuudet, voidaan heitä tämän jälkeen opastaa ja tukea vaatimaan valtiolta velvollisuuksiensa täyttämistä.

Näin World Vision auttaa Busiassa

Busian aluekehitysohjelman toteutus käynnistyi vuonna 2011 ja jatkuu vuoteen 2025 asti. Ohjelma keskittyy erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien kuten nuorten ja alaikäisten äitien ja katulasten tilanteen parantamiseen. Tärkeänä painopisteenä ohjelmassa on lastensuojelun ja lasten osallistumismahdollisuuksien kehittäminen. Keskeisille viranomaisille ja paikallishallinnon ja yhteisön toimijoille järjestetään esimerkiksi koulutusta lasten oikeuksista ja lasten huomioimisesta päätöksenteossa. Koulutuksen ja eri toimijoiden parantuneen yhteistyön tuloksena lastensuojelun rikkeiden raportointi on yleistynyt ja alueella on esimerkiksi saatu peruskoulun opettajia oikeuteen lasten hyväksikäytöstä.

Busia on rajakaupunki, jonka takia ihmisten liikkuvuus on suurta ja alueelle saapuu jatkuvasti uusia ihmisiä eripuolilta Ugandaa ja myöskin rajan toiselta puolelta Keniasta. Asukkaiden vaihtuvuus ja hylättyjen lasten määrä on alueella tavallista suurempi. Tämä kaikki korostaa lasten oikeuksista valistamisen, ja lastensuojelutyön ja tähän liittyvän koulutuksen ja koordinaation tärkeyttä.

Lapsia käytetään työvoimana etenkin sadonkorjuuaikoina, usein heitä käytetään myös epävirallisessa kaupassa Kenian ja Ugandan välillä ”salakuljettajina”. World Visionin toimeentulohankkeessa perheiden ja lasten huoltajien toimeentulomahdollisuuksia pyritään kehittämään ja monipuolistamaan. Tällä pyritään varmistamaan, että perheillä on riittävät taloudelliset resurssit lasten koulunkäyntiin ja estää heitä ajautumasta lapsityöläisiksi rajakaupungin kaduille, kauppoihin tai kapakoihin. Ohjelmassa on myös ohjattu koulunsa päättäneitä tai keskeyttäneitä nuoria ammattikoulutukseen, ja autettu heitä työllistymään muun muassa kampaajiksi, ompelijoiksi, leipureiksi ja moottoripyörätaksien kuljettajiksi..

Terveyshankkeen avulla kehitetään terveydenhuoltopalvelujen laatua ja saatavuutta. Erityisesti panostetaan siihen, että odottavilla äideillä ja lapsilla on mahdollisuudet riittäviin terveydenhuoltopalveluihin. Tämä tapahtuu tiiviissä yhteistyössä terveysviranomaisten sekä vapaaehtoisten terveystyöntekijöiden kanssa. World Vision-verkoston kansalaisvaikuttamisen lähestymistapaa (Citizen Voice and Action) sovelletaan palveluiden parantamiseen ja korruption kitkemiseen. Sen avulla yhteisöille jaetaan tietoa lakisääteisistä terveyspalveluista ja heitä tuetaan vaatimaan viranomaisilta palvelujen järjestämistä lain edellyttämällä tavalla. Kansalaisvaikuttamisen tuloksena Busian kaupunkialueen terveydenhuoltoa on esimerkiksi desentralisoitu ja terveyspäivillä 90 % lapsista sai tarvittavat rokotukset ja matolääkityksen. Kansalaisvaikuttamisen on oltava jatkuvaa, jotta palvelujen laatu pysyy uudella tasolla ja paranee edelleen.

World Visionin kouluttamilla vapaaehtoisilla terveystyötekijöillä on keskeinen rooli lasten ravitsemustilanteen seuraamisessa ja parantamisessa, ja vakavasti aliravittujen lasten tapaukset ovatkin vähentyneet jyrkästi Busiassa. Ugandassa korruptio on valitettavasti yleistä myös terveyssektorilla, mutta Busiassa kansalaisten raporttien turvin on esimerkiksi rangaistu lahjuksia pyytänyttä terveystyöntekijää. Koulutussektorilla kansalaisvaikuttaminen on auttanut vakiinnuttamaan vanhempien kustantamaa kouluruokailua alueen kouluihin, mutta tälläkin saralla riittää vielä työtä, jotta käytäntö saadaan vakiinnutettua kaikkiin kaupungin kouluihin.
 

Hankkeen tiedot

Painopistealueet:
Lastensuojelu, toimeentulo

Hanke: Busia
Tyyppi: aluekehitysohjelma
Maa: Uganda
Tila: Käynnissä
Päätoimeentulo: Tilapäiset työsuhteet, maanviljely, palveluntuotanto
Alkaa: 2009
Päättyy: 2025
Asukkaita: 38 000
Pääyhteistyökumppanit: World Vision Uganda
Muut kumppanit: Alueen kansalaisjärjestöt, joilla on lasten hyvinvointia edistävää toimintaa, paikallishallinto, hyödynsaajat

Kehitystavoite:
Parantaa Busian kaupungin alueella asuvien ihmisten ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien lasten elinoloja

Välittömät tavoitteet:
1. Paikallisyhteisöjen organisoituminen ja yhteistoiminnan kehittäminen
2. Lastensuojelun ja lasten osallistumisoikeuden vahvistaminen
3. Alle 5-vuotiaiden ravitsemuksen ja perheiden hygienian parantaminen
4. Perheiden ruokaturvan parantaminen monipuolistuneiden tulonhankintamahdollisuuksien kautta

Budjetti:  247 525€ vuonna 2019
Ohjelmasta vastaa: Jussi Laurikainen
OECD:n DAC-luokitus 43030
Lisää tietoa: asiakaspalvelu@worldvision.fi