PERU/ Renacer

Renacer - aluekehitysohjelma, Peru

Renacerin alue kattaa Tambillon ja Acrocron alueet. Ohjelma-alueella asuu noin 17 300 ihmistä, joista kohderyhmään kuuluu noin 1 200 perhettä. Viime vuosien aikana ohjelma on keskittynyt erityisesti lasten ja nuorten oppimistulosten kohentamiseen, alueen lastensuojelun parantamiseen sekä nuorten yrittäjyystaitojen kehittämiseen.

Andien syrjäkylien yhteisöissä moni lapsista kärsii aliravitsemuksesta, anemiasta ja ripulista.

Ratkaisu
Lasten ravitsemus ja terveydentila paranevat, kun tietous terveellisestä ravinnosta ja hygieniasta lisääntyy ja lasten terveyspalvelut paranevat.

Lasten oppimisvalmiudet heikkoja ja kouluopetuksen laatu huonoa. Vaikka lapset käyvät koulua, monet edistyvät hitaasti. Erityisesti luetun ymmärtäminen on vaikeaa. 

Ratkaisu
Lasten kehitys ja oppimisvalmiudet edistyvät, kun opettajat ja vanhemmat oppivat harjoittamaan lastensa sosiaalisia ja motorisia taitoja pelien, leikkien, lelujen ja kertomuksien kautta. 

Lapset näkevät ja kokevat väkivaltaa kotona, koulussa ja kaduilla, eikä heidän etuaan ajeta tarpeeksi yhteisessä päätöksenteossa.

Ratkaisu
Lasten kokema väkivalta vähenee ja turvallisuus lisääntyy, kun vanhemmat saavat tukea lapsiensa ohjaamiseen. Yhteisö oppii tuntemaan lasten oikeudet ja valvoo niiden toteutumista. Lapset oppivat sosiaalisia taitoja ja vastuunkantoa ryhmissä ja kasvavat aloitteellisiksi aikuisiksi.

Näin World Vision auttaa Renacerissa

Pääyhteistyökumppani on Perun World Vision, joka vastaa aluekehitysohjelman toteutuksesta ja varojen käytöstä. Ohjelmatasolla kumppaneita ovat kyläkehityskomiteat ja muut ruohonjuuritason yhdistykset. Yhteistyötä tehdään lukuisten paikallisten toimijoiden sekä valtion paikallishallinnon eri yksiköiden kanssa.

Viime vuosien aikana ohjelma on keskittynyt erityisesti lasten ja nuorten oppimistulosten kohentamiseen, alueen lastensuojelun parantamiseen sekä nuorten yrittäjyystaitojen kehittämiseen.

Lasten ja nuorten osallistamista on vahvistettu koululaitosten puitteissa tukemalla koulujen oppilaskuntien toimintaa. Lasten ja nuorten ryhmiä on kannustettu osallistumaan paikalliseen päätöksentekoon ja nuoret ovat osallistuneet myös paikallishallintojen budjettien käytöstä päättäviin kokouksiin. Yhteisöjen omia kehityssuunnitelmia on edistetty ja niiden perustarpeita on kartoitettu. Terveyden ja ravinnon osalta ohjelmassa on tehty yhteistyötä alueen terveydenhuollosta vastaavien viranomaisten kanssa ja autettu heitä täyttämään lasten ja nuorten terveydenhoitoon liittyvät velvoitteensa. Paikallishallinnon tuki on ollut tässä erittäin hyvää.

Ohjelman alkuvaiheesssa World Vision perusti alueelle lukuisia varhaiskasvatuskeskuksia, joiden ylläpitäminen on nyt siirtynyt Perun valtion vastuulle. Valtio huolehtii myös keskuksissa työskentelevien henkilöiden palkkauksesta ilman World Visionin apua. Tällä hetkellä ohjelma keskittyy erityisesti alakouluikäisten lasten oppimisvalmiuksien kohentamiseen ja nuorten yrittäjyystaitojen kehittämiseen. 

Ohjelmassa on panostettu voimakkaasti vaikuttamistyöhön ja yhteisöjen jäsenten todelliseen osallistumiseen päätöksenteossa. Samalla on pyritty kartoittamaan ja poistamaan sukupolvelta toiselle siirtyviä haitallisia käytäntöjä ja lapsiin liittyviä käsityksiä. Tähän liittyen vanhemmille on järjestetty erityisiä hellyyskoulutuksia, joiden yhteydessä heille on kerrottu siitä, miten tärkeää hellyyden ja huolenpidon osoittaminen on lapsen ja nuoren kehitykselle ja oppimiselle. Myös isät ja yhteisöjen johtohahamot ovat osallistuneet näihin koulutuksiin, vaikka ohjelman haasteena onkin ollut lisätä nimenomaan miesten aktiivisuutta osallistua järjestettyihin tapahtumiin.


Hankkeen tiedot

Painopistealueet:
Lasten suojelu, lasten oppimisvalmiudet ja elämäntaidot, nuorten yrittäjyystaidot

Hanke: Renacer
Tyyppi: aluekehitysohjelma
Maa: Peru
Tila: Käynnissä
Alkaa: 2008
Päättyy: 2022
Asukkaita: 17 300
Kummilapsia: 2 239
Pääyhteistyökumppanit: World Vision Peru
Muut kumppanit:
Kyläkehityskomiteat ja muut ruohonjuuritason yhdistykset, paikalliset toimijat sekä valtion paikallishallinnon eri yksiköt

Kehitystavoite:
Perheiden ja erityisesti lasten ja nuorten elämänlaadun kehittäminen sekä osallistumismahdollisuuksien ja oikeuksien vahvistaminen Tambillon ja Acrocron alueilla.

Välittömät tavoitteet:
1. Lastensuojeluun ja lasten kehitykseen suunnatun huomion lisääntyminen yhteisöissä.
2. Yhteisöjen, erityisesti niissä asuvien nuorten osallistuminen, järjestäytyminen ja kapasiteetin vahvistaminen.

Budjetti: 277 227 € vuonna 2018
Ohjelmasta vastaa: Merja Tikkanen-Vilagi
OECD:n DAC-luokitus 43040
Lisää tietoa: asiakaspalvelu@worldvision.fi