PERU/ Mosoq Ayllu

Mosoq Ayllun aluekehitysohjelmaa toteutetaan 14 kylässä, Pitumarcan ja Checacupen alueella Cuscon maakunnassa Perun Andeilla. Ohjelma-alueella asuu noin 11 000 ihmistä. Ohjelmassa tuetaan alakouluikäisten lasten oppimiskykyjä ja edistetään yläkoulua käyvien nuorten yrittäjyystaitoja sekä kehitetään lastensuojelusysteemien toimivuutta. Työssä pyritään siihen, että yhteisöjen johtajat ottavat itse mahdollisimman suuren vastuun yhteisöjensä lasten terveydentilan ja muun kehityksen seuraamisesta ja World Visionin rooli vähenee pelkän taustatukijan asemaan. 

Andien syrjäkylien yhteisöissä moni lapsista kärsii aliravitsemuksesta, anemiasta ja ripulista.

Ratkaisu
Lasten ravitsemus ja terveydentila paranevat, kun tietous terveellisestä ravinnosta ja hygieniasta lisääntyy. Terveyspalvelut paranevat yhteisön ja kumppanuuksien kautta. Vanhemmat oppivat parempia hygieniakäytäntöjä ja ripulin oikeaa hoitoa.

Lapsilla on heikot oppimisvalmiudet. Kouluopetuksen laatu on usein huonoa. Vaikka lapset käyvät koulua, he edistyvät hitaasti. Erityisesti luetun ymmärtäminen on vaikeaa.

Ratkaisu
Lasten oppimisvalmiudet, erityisesti kielelliset, matemaattiset ja sosiaaliset taidot ovat kehittyneet. Opettajat ja vanhemmat innostavat lapsia oppimaan uusien oppimismenetelmien ja leikkien avulla. 

Lapsilla ei ole mahdollisuutta osallistua yhteisten asioiden hoitoon eikä tuoda omia mielipiteitään kuuluville. Lasten oikeuksista ei tiedetä yhteisössä, eikä niitä osata valvoa.

Ratkaisu
Lapset ja nuoret oppivat sosiaalisia taitoja ja vastuunkantoa ryhmissä, esittävät näkemyksiään kunnallisessa päätöksenteossa ja kasvavat aloitteellisiksi aikuisiksi. Yhteisö oppii tuntemaan lasten oikeudet ja valvoo niiden toteutumista. 

Näin World Vision auttaa Mosoq Ayllussa

Tärkein yhteistyökumppani on Perun World Vision. Se tekee ohjelmatoteutuksessa yhteistyötä muun muassa terveys- ja opetusministeriön, paikallishallinnon, kirkkojen sekä alueella toimivien muiden organisaatioiden kanssa. Ohjelmaa suunniteltiin ja toteutetaan kiinteästi yhdessä yhteisöjen jäsenten kanssa.

Ohjelmassa tuetaan alakouluikäisten lasten oppimiskykyjä ja edistetään yläkoulua käyvien nuorten yrittäjyystaitoja sekä kehitetään lastensuojelusysteemien toimivuutta. Työssä pyritään siihen, että yhteisöjen johtajat ottavat itse mahdollisimman suuren vastuun yhteisöjensä lasten terveydentilan ja muun kehityksen seuraamisesta ja World Visionin rooli vähenee pelkän taustatukijan asemaan. Tähän liittyen paikallisten kumppaneiden kykyä huolehtia näistä tehtävistä vahvistetaan erilaisten koulutusten avulla.

Perun World Visionin kansallisen strategian mukaisesti ohjelma painottuu hyvin vahvasti oppimisedellytysten kohentamiseen. Kouluikäisten lasten elämäntaitoja ja valmiuksia kehitetään yhdessä lasten perheiden kanssa. Koululaitoksia kannustetaan innovatiivisten opetusmenetelmien käyttöön, joiden avulla voidaan kehittää myös lasten elämäntaitoja. Kouluihin järjestetään leikkipaikkoja ja opetuksessa käytetään hyväksi informaatioteknologiaa lasten suullisen ja kirjallisen ilmaisun edistämiseksi.

Myös lasten ja nuorten omia organisaatioita tuetaan ja lapsia kannustetaan aktiiviseen osallistumiseen kansalaisvaikuttamisessa ja yhteisöä koskevissa päätöksissä. Nuorten kohdalla ohjelma keskittyy edistämään 12–17 -vuotiaiden nuorten yritteliästä, terveellistä ja sosiaalista elämää. Tavoitteena on, että nuorten perheet, oppilaitokset ja muut kumppanit ovat tässä kiinteästi mukana. Tähän liittyen vanhemmille tarjotaan koulutustilaisuuksia ja opettajia autetaan informaatioteknologian hyödyntämisessä mm. yritteliäisyyteen ja seksuaalikasvatukseen liittyvissä asioissa.

Alueen lastensuojelukysymykset aiheuttavat haittaa lasten ja nuorten kehitykselle ja estävät lasten oikeuksien täysimittaista toteutumista. Lisäämme yhteisöjen jäsenten ja kumppaneiden kapasiteettia lastensuojeluun liittyvissä kysymyksissä.
 

Hankkeen tiedot

Painopistealueet:
Alakoululaisten oppimisvalmiudet, yläkoulua käyvien nuorten yrittäjyys- ja elämäntaidot, lasten suojelu

Hanke: Mosoq Ayllu
Tyyppi: aluekehitysohjelma
Maa: Peru
Tila: Käynnissä
Pääkielet: Ketsua, espanja
Pääuskonto: Roomalaiskatolisuus
Päätoimeentulo: Maissin ja perunan viljely, karjanhoito, käsityöt
Alkaa: 2004
Päättyy: 2019
Asukkaita: 1500 perhettä
Kummilapsia: 1188
Pääyhteistyökumppanit: World Vision Peru
Muut kumppanit:
Alueen paikallishallinto, opetus- ja terveysviranomaiset sekä lastensuojelusta huolehtivat tahot

Kehitystavoite:
Parantaa alueen lasten ja nuorten oppismisedellytyksiä, yrittäjyystaitoja ja elämänlaatua.

Välittömät tavoitteet:
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääntyminen elämäntaitojen sekä koulutuksen ja yritteliäisyyden kautta.

Budjetti: 306 930 € vuonna 2018
Ohjelmasta vastaa: Merja Tikkanen-Vilagi
OECD:n DAC-luokitus 43040
Lisää tietoa: asiakaspalvelu@worldvision.fi