PERU/ El Salvador

El Salvador - aluekehitysohjelma, Peru

El Salvadorin ohjelmaa toteutetaan yhteensä 25 alueella El Salvadorin ja Maria del Triunfon slummeissa Limassa. Ohjelma-alueella asuu noin 12 400 ihmistä, joista kohderyhmään kuuluu noin 6000 henkilöä. Ohjelmassa kohennetaan lasten oppimisedellytyksiä. Vanhempia koulutetaan lasten elämäntaitojen edistämisessä ja heitä kannustetaan tukemaan lastensa koulunkäyntiä.

Alle 5-vuotiaiden lasten terveydessä on vakavia puutteita. Lapset kärsivät aliravitsemuksesta ja ripulista.

Ratkaisu
Lasten ravitsemus ja terveydentila paranevat, kun tietous terveellisestä ravinnosta ja hygieniasta lisääntyy. Lasten terveyspalvelut paranevat yhteisön aktiivisuuden ja kumppanuuksien kautta. Vanhemmat oppivat parempia hygieniakäytäntöjä ja ripulin oikeaa hoitoa.

Lasten oppimisvalmiudet ovat heikkoja ja kouluopetuksen laatu huonoa. Vaikka lapset käyvät koulua, he edistyvät hitaasti. Erityisesti luetun ymmärtäminen on vaikeaa.

Ratkaisu
Yhä useampi lapsi pärjää koulussa paremmin. He käyvät myös pidempään koulua, kun alakouluissa edistetään lasten lukutaitoa uusin keinoin.

Lasten elämä on turvatonta muun muassa alueella liikkuvien huumejengien vuoksi.

Ratkaisu
Lasten kokema väkivalta vähenee ja turvallisuus lisääntyy, kun vanhemmat saavat tukea lastensa ohjaamiseen ja osaavat hakea tarvittaessa apua. Yhteisö oppii tuntemaan lasten oikeudet ja valvoo niiden toteutumista. Nuoret oppivat sosiaalisia taitoja ja yritteliäisyyttä ryhmissä ja kasvavat vastuullisiksi aikuisiksi.

Näin World Vision auttaa

Pääyhteistyökumppani on Perun World Vision, joka vastaa ohjelman toteutuksesta ja varojen käytöstä. Yhteistyötä tehdään paikallisten toimijoiden sekä valtion paikallishallinnon eri yksiköiden kanssa, joita ovat muun muassa paikalliset opetusviranomaiset ja sosiaaliministeriö.

Ohjelmatyö keskittyy lasten ja nuorten oppimismahdollisuuksien ja heidän oikeuksiensa edistämiseen. Lasten ja nuorten järjestäytymistä ja osallistumista päätöksentekoon tuetaan. Kestävyyden kannalta on tärkeää, että koko yhteisö sitoutuu lasten hyväksi tehtävään työhön. Siksi El Salvadorissa koulutetaan vanhempia, opettajia, yhteisön johtajia, paikallisviranomaisia sekä erityisesti ohjelman vapaaehtoisia.

Ohjelmassa kohennetaan lasten oppimisedellytyksiä. Vanhempia koulutetaan lasten elämäntaitojen edistämisessä ja heitä kannustetaan tukemaan lastensa koulunkäyntiin.

Alakouluille tarjotaan uusien, innovatiivisten keinojen soveltamista lasten lukutaidon edistämiseksi. Tavoitteena on, että paikalliset toimijat tekevät aktiivista yhteistyötä lasten integroidun hyvinvoinnin edistämiseksi ja että he myös monitoroivat yhteisöissään elävien lasten tilannetta. Tähän liittyen yhteisöjen johtajia koulutetaan lasten hyvinvoinnin edistämisestä ja lapsille luodaan tilaisuuksia osallistua sellaisiin tapahtumiin, jotka kehittävät heidän sosiaalisia taitojaan.

Tavoitteena on, että ohjelmaan kuuluvien nuorten perheet tukevat eri tavoin lastensa kiinnostuksen ja motivaation kohteita. Tähän liittyen vanhemmille annetaan koulutusta nuorten kanssa toimimisesta. Pyrkimyksenä on, että eritystukea tarvitsevien nuorten perheet ovat lastensa tukena ja että tämä lisätuki on aina tarvittaessa perheiden saatavilla.

Vanhempia, koululaitoksia ja muita paikallisia kumppaneita kannustetaan edistämään nuorten yritteliästä ja sosiaalista elämää. Lisäksi nuorten omia organisaatioita vahvistetaan johtajuuteen ja järjestäytymiseen liittyvissä taidoissa ja samalla aktivoidaan myös ruohonjuuritaso siihen, että se toimii nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

 

Hankkeen tiedot

Painopistealueet:
Alakoululaisten oppimisedellytykset, yläkoulua käyvien nuorten yrittäjyys- ja elämäntaidot, lasten suojelu

Hanke: El Salvador
Tyyppi: Aluekehitysohjelma
Maa: Peru
Tila: Käynnissä
Pääkielet: Espanja
Pääuskonto: Roomalaiskatolisuus
Päätoimeentulo: Epävirallinen kaupankäynti, päivätyö yrityksissä ja kotitalouksissa
Alkaa: 2006
Päättyy: 2022
Asukkaita: 1500 perhettä
Kummilapsia: 1276
Pääyhteistyökumppanit: World Vision Peru
Muut kumppanit:
Viranomaiset ja muut järjestöt sekä valtion paikallishallinnon eri yksiköt

Kehitystavoite:
Lasten ja nuorten oppismiskykyjen ja elämäntaitojen kehittämisen sekä alueen lasten suojelun kohentaminen

Välittömät tavoitteet:
1. 6–17 -vuotiaiden lasten ja nuorten elämäntaitojen kehittäminen
2. Lasten ja nuorten lisääntynyt hyvinvointi

Budjetti: 247 524 € vuonna 2018
Hankekoordinaattori: Merja Tikkanen-Vilagi
OECD:n DAC-luokitus 43030
Lisää tietoa: asiakaspalvelu@worldvision.fi